Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Jak poprawnie oznakować przesyłki niebezpieczne


31 Paź. 2012

Przesyłki niebezpieczne muszą być prawidłowo oznakowane. Każdą sztukę przesyłki ADR powinieneś oznakować czytelnie i trwale numerami rozpoznawczymi.


UWAGA! Zgodnie z przepisami transportowymi folia nie spełnia warunków opakowania zewnętrznego. Tak więc nie wystarcza oznakowanie folii zewnętrznej na palecie. Koniecznie trzeba oznakować każde opakowanie jednostkowe.

W przypadku towarów nieopakowanych nanieś oznakowanie:
 • na samym przedmiocie,
   
 • na zawierającej go klatce,
   
 • na wyposażeniu służącym do jego przenoszenia lub składowania.
Wszystkie opakowania powinieneś również zaopatrzyć w nalepki ostrzegawcze ADR. Nalepki te zgodne ze wzorami stosowane są także do oznakowania pojazdów i kontenerów.

Jak powinny wyglądać nalepki ADR?

Nalepki ostrzegawcze przedstawione poniżej powinny mieć kształt rombu (kwadrat obróconego o kąt 45 stopni), o długości boku co najmniej 100mm.
 • Przy małych gabarytach przesyłki podane wymiary możesz zmniejszyć, ale tylko pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.
   
 • Z kolei duże pojemniki do przewozu luzem - DPPL, o pojemności większej niż 450 litrów, powinny być oznakowane i oklejone nalepkami ostrzegawczymi na dwóch przeciwległych stronach.

Jakie nalepki ADR możesz zastosować?

Klasa 1. Substancje i przedmioty wybuchowe

Obejmuje materiały stałe, ciekłe lub mieszaniny materiałów, które w wyniku reakcji chemicznej wydzielają gazy o takiej temperaturze, ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą spowodować zniszczenia w otaczającym środowisku.
 


Rys. 1. Nalepka ADR - Substancje i przedmioty wybuchowe
 

Klasa 2. Gazy

Substancje należące do tej klasy podzielono na kilka grup zgodnie z ich właściwościami niebezpiecznymi.

Tab. 1.  Przedstawia Klasyfikację gazów niebezpiecznych

Symbol Właściwości
A duszące
O utleniające
F palne
T trujące
TF trujące, palne
TC trujące, żrące
TO trujące, utleniające
TFC - trujące, palne, żrące
TOC - trujące, utleniające, żrące

 
GAZY PALNE - NIEBEZPIECZEŃSTWO OGNIAGAZY NIEPALNE I NIETRUJĄCEGAZY TRUJĄCE

Rys. 2. Nalepki ADR – Gazy

Klasa 3. Materiały ciekłe zapalne

Do klasy tej zalicza się substancje, które:

 • w temperaturze 50° C mają prężność pary nie większą niż 300 kPa (3 bary) i
   
 • w temperaturze 20° C, pod ciśnieniem normalnym 101,3 kPa nie znajdują się całkowicie w stanie gazowym,
   
 • a ich temperatura zapłonu jest nie wyższa niż 61° C.Rys. 3. Nalepki ADR – Materiały ciekłe zapalne - NIEBEZPIECZEŃSTWO OGNIA

Klasa 4.1. Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowo odczulone

Do klasy tej należą materiały łatwo zapalne, materiały samoreaktywne stałe lub ciekłe oraz materiały wybuchowe stałe odczulone.Rys. 4. Nalepka ADR – Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowo odczulone


Klasa 4.2. Materiały samozapalne

Tą nalepką ADR oznaczysz mieszaniny i roztwory, które w zetknięciu z powietrzem, nawet w małych ilościach, zapalają się w ciągu 5 minut. Są to substancje najbardziej podatne na samozapalenie. Do grupy tej zaliczyć należy także materiały samonagrzewające się oraz mieszaniny i roztwory, które w zetknięciu z powietrzem są podatne na samonagrzewanie.
 Rys. 5. Nalepka ADR – Materiały samozapalne

Klasa 4.3. Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne

Do tej klasy zaliczysz materiały, które reagując z wodą wydzielają gazy palne, tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Należą do niej również przedmioty zawierające powyższe materiały.Rys. 6. Nalepki ADR – Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne

Klasa 5.1. Materiały utleniające

To grupa materiałów, które same nie zawsze są palne, ale mogą wskutek wydzielania tlenu powodować zapalenie lub podtrzymywanie palenia innego materiału. W klasie tej znajdziesz również przedmioty zawierające powyższe materiały.Rys. 7. Nalepka ADR – Materiały utleniające

Klasa 5.2. Nadtlenki organiczne

Należące do tej klasy substancje są podatne na rozkład egzotermiczny w normalnej lub podwyższonej temperaturze.
Jest on wynikiem:

 • kontaktu z zanieczyszczeniami np. kwasami, związkami metali ciężkich, aminami,
   
 • tarcia lub uderzenia. 


W wyniku rozkładu mogą wydzielać się szkodliwe lub palne gazy albo opary.Rys. 8. Nalepka ADR –  Nadtlenki organiczne

Zielony listek powraca
Młodzi kierowcy od nowego roku będą poruszali się po drogach, autami z symbolem zielonego listka klonu na przednich i tylnych szybach. Przepisy ustawy o kierujących pojazdami, które wejdą w życie 13 stycznia...
Etykiety i oznaczenia opon.
Od 1 listopada 2012 na terenie całej Unii Europejskiej wchodzą nowe przepisy dotyczące oznaczenia o efektywności paliwowej, poziomie hałasu toczenia oraz przyczepności na mokrej nawierzchni. Informacje te pojawią...
Zobacz także podobne wiadomości