Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020


14 Cze. 2013

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podsumowała konsultacje społeczne projektu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Wzięło w nich udział prawie 900 uczestników, z czego ponad 90% opinii stanowiły uwagi przekazane przez obywateli. Wszystkie wnioski przekazane do Sekretariatu KR BRD zostały poddane analizie, a na jej podstawie powstał raport.

Konsultacje społeczne prowadzone były od 9 stycznia do 30 marca br. Do opiniowania projektu zaproszono jednostki administracji rządowej i samorządowej i inne podmioty zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego: instytucje, organizacje i stowarzyszenia aktywnie działające na rzecz zmniejszenia liczby ofiar wypadków w Polsce, a także obywateli - najważniejszych uczestników ruchu drogowego.

Analizę (na podstawie przekazanych opinii) oparto na 5 głównych filarach Programu. Zdaniem respondentów najważniejsze problemy związane z bezpieczeństwem na drogach to:


       I.    Bezpieczne drogi (51%, 453 wnioski)

  1. Bezpieczny człowiek (47%, 412 wniosków)
  2. Bezpieczna prędkość (33%, 289 wniosków)
  3. Bezpieczny pojazd (8%, 68 wniosków)
  4. Ratownictwo i opieka powypadkowa (2%, 18 wniosków).

Najczęściej wskazywanym przez respondentów obszarem w zakresie potencjalnych zmian i usprawnień Programu był II filar - „Bezpieczny człowiek”. Najczęściej pojawiały się opinie o zbyt małym znaczeniu działań edukacyjnych, zarówno wśród niechronionych uczestników ruchu (piesi i rowerzyści), jak również obecnych i przyszłych kierowców (zły system szkolenia, szkolenie pod kątem egzaminu, a nie rzeczywistych umiejętności itp.). Pojawiały się też głosy o konieczności zaostrzenia systemu karania za wykroczenia na drodze, szczególnie najcięższe, takie jak wysokie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, przejeżdżanie na czerwonym świetle czy brawurowa jazda. Znaczna liczba uczestników konsultacji opowiedziała się również za zmianami w systemie karania za wykroczenia drogowe (większe zróżnicowanie kar za poszczególne wykroczenia, tak aby „piraci drogowi” byli odpowiednio ukarani, uzależnienie wysokości mandatu od dochodów kierowcy itp.).

Proces konsultacji społecznych dotyczył wyłącznie założeń zawartych w projekcie Programu. W związku nagłośnieniem przez media tematu dotyczącego fotoradarów, szereg przekazanych wniosków odnosił się wprost do tego zagadnienia, a nie do treści projektu.

Przekazane  uwagi i opinie zostaną wprowadzone do projektu dokumentu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Ostateczna wersja dokumentu zostanie przyjęta przez członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Podsumowując:

Krajowa Rada  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego  przygotowała propozycję  projektu  „Narodowy  Program  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego  na  lata  2013-2020”.  Główne  założenia  Programu  to  wyznaczenie  nowych  celów  w  zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce: nie więcej niż 2000 ofiar śmiertelnych i nie więcej niż  5600  ciężko  rannych  w  2020  roku.  Program  opisuje  zintegrowane  podejście  do rozwiązywania problemów oraz sposoby osiągnięcia tak wyznaczonych celów. Został skonstruowany zgodnie z zasadami:

a)  4xE (ang. engineering, enforcement, emergency, education), które wskazuje na wszystkie  obszary  działań  i  inicjatyw  potrzebnych  do  podniesienia  stanu bezpieczeństwa na drogach, tj.: inżynierię i technologię, nadzór, ratownictwo  i edukację.

b)  uznanego międzynarodowego podejścia „Bezpieczny system”. W uproszczeniu zakłada ono, że człowiek korzystający  z drogi może zawsze popełnić błąd. System ma ograniczyć konsekwencje ludzkiego błędu.

Analizy przeprowadzone przy  opracowaniu  raportu pozwoliły na zidentyfikowanie głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce  oraz  sklasyfikowanie  ich  w pięciu głównych obszarach (filarach) Programu:

1)  Bezpieczny  człowiek  -  kształtowanie  bezpiecznych  zachowań  oraz  ochrona

uczestników ruchu drogowego.

2)  Bezpieczne  drogi  -  wdrażanie  standardów  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego

eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym, rozwój systemu zarządzania

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

3)  Bezpieczna  prędkość  -  kształtowanie  zachowań  kierowców  w  zakresie  jazdy z bezpieczną prędkością, usprawnienie systemu zarządzania prędkością.

4)  Bezpieczny  pojazd  -  usprawnienie  działań dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów, doskonalenie systemów bezpieczeństwa w pojazdach.

5)  System  ratownictwa  i  pomocy  medycznej  -  integracja i rozwój Krajowego Systemu Ratownictwa, usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków drogowych.

 

 

 

Skuter czyli obudowany motorower lub motocykl, który prowadzi się bez obejmowania go nogami
Jeden milion – tyle według szacunków jeździ skuterów po polskich drogach.Kierowcy tych jednośladów skarżą się, że prowadzący samochody traktują ich bez należytego poszanowania i "spychają" ich na...
Odpowiedzialność cywilna - dlaczego potrzebujemy ubezpieczeń OC?
Kupując samochód powinniśmy wiedzieć, że mamy obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC. OC to popularny skrót oznaczający odpowiedzialność cywilną. W przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego - mówimy o...
Zobacz także podobne wiadomości