Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą


25 Paź. 2013

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonego w tych konwencjach
1. Co powinienem wiedzieć?
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio motorowerem lub pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:


1. państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w okresie ważności prawa jazdy.

2. państwo:

  1. będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.u. z 1988r. Nr 5, poz. 40 i 44) – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu

  2. będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz.u. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322) – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu

 

Wykaz Państw Stron Konwencji O Ruchu Drogowym, Sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

1. Republika Południowej Afryki
2. Republika Albanii
3. Republika Austrii
4. Bahamy
5. Królestwo Bahrajnu
6. Republika Białorusi
7. Królestwo Belgii
8. Bośnia i Hercegowina
9. Federacyjna Republika Brazylii
10. Republika Bułgarii
11. Republika Chorwacji
12. Republika Czeska
13. Królestwo Danii
14. Republika Estońska
15. Republika Filipin
16. Republika Finlandii
17. Republika Francuska
18. Republika Grecka
19. Gruzja
20. Kooperacyjna Republika Gujany
21. Islamska Republika Iranu
22. Państwo Izrael
23. Serbia i Czarnogóra
24. Republika Kazachstanu
25. Demokratyczna Republika Konga
26. Republika Kuby
27. Państwo Kuwejt
28. Republika Litewska
29. Wielkie Księstwo Luksemburga
30. Republika Łotewska
31. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
32. Królestwo Marokańskie
33. Republika Żołdowy
34. Księstwo Monako
35. Mongolia
36. Republika Federalna Niemiec
37. Republika Nigru
38. Królestwo Norwegii
39. Islamska Republika Pakistanu
40. Federacja Rosyjska
41. Rumunia
42. Republika San Marino
43. Republika Senegalu
44. Republika Seszeli
45. Republika Słowacka
46. Republika Słowenii
47. Konfederacja Szwajcarska
48. Królestwo Szwecji
49. Republika Środkowoafrykańska
50. Republika Tadżykistanu
51. Turkmenistan
52. Ukraina
53. Wschodnia Republika Urugwaju
54. Republika Uzbekistanu
55. Republika Węgierska
56. Republika Włoska
57. Republika Wybrzeża Kości Słoniowej
58. Republika Zimbabwe
59. Republika Tunezji)


 

Państwa, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła Dwustronne Umowy o Wzajemnym Uznawaniu Praw Jazdy

 

1. Cesarstwo Japonii
2. Republika Korei

(wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 28.12.2004 r. zmieniającego Min. Infrastruktury z dnia 21.01.2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami DZ. U. Nr 286 poz.2884 z 2004 r.)

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest uznawane za ważne prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na terytorium któregokolwiek z tych państw to prawo jazdy zostało zatrzymane lub czasowo albo na stałe cofnięto posiadane uprawnienia do kierowania pojazdem.


Dokument prawa jazdy jest wydawany przez starostę na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.


Prawo jazdy otrzymuje osoba, która przebywa na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.


Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy.


W przypadku wymiany praw jazdy wydanego za granicą przez państwo nie będące państwem członkowskim Unii Europejskiej organ musi wystąpić o potwierdzenie danych i informacji zawartych w dokumencie prawa jazdy do organu, który wydał prawo jazdy co znacząco wydłuża termin realizacji wniosku.


Kierujący może posiadać tylko jedno ważne krajowe prawo jazdy.

 

 

2. Kto może załatwić sprawę?

 

Posiadacz prawa jazdy lub osoba przez niego upoważniona.


Pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę można pobrać:

  • w formie elektronicznej -> wzór pełnomocnictwa do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".

  • osobiście w formie papierowej -> w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego).

 

 

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 

do 30 dni

  • 2 dni robocze (od dnia otrzymania wymaganych dokumentów) – czas w jakim organ musi przekazać dane producentowi tj. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie

  • 7 dni roboczych (od dnia złożenia zamówienia przez organ)  czas w jakim Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie  musi odesłać do organu wyprodukowany dokumentu prawa jazdy

 

 

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

- Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu.

- Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;

- Dwustronna kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy.

- Tłumaczenie posiadanego prawa jazdy sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej - warunek ten nie dotyczy krajowego prawa jazdy wydanego w państwie Członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

- Kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - dotyczy cudzoziemców.

- Pełnomocnictwo - w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.

 

 

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wysokość opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy wynosi:
100 zł + 0,50 zł (opłaty ewidencyjnej)

 

 

Europejska noc bez wypadku 2013
Fundacja KRZYŚ oraz fundacja Responsible Young Drivers wspólnie z partnerami organizują X edycję kampanii „Europejska Noc Bez Wypadku”. Akcja odbędzie się jednocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej...
Akcja Znicz 2013
Za kilka dni na terenie całego kraju rozpocznie się policyjna „Akcja Znicz 2013”. Policja jak co roku przestrzega przed złodziejami, piratami drogowymi, nietrzeźwymi kierowcami. Apeluje o zachowanie czujności...
Zobacz także podobne wiadomości