Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Poprawki do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wchodzą w życie 1.01.2012 r.


10 Lis. 2011

Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych podpisana 7 września 2011 r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 
 
 
 
 
 
 
 
USTAWA O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
ma na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa w zakresie przewozu
towarów niebezpiecznych do nowych regulacji ujętych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/68/WE z dnia 24 września 2008 r.
 
Ustawa zbiera rozproszone wcześniej po kilku aktach prawnych zasady przewozu towarów niebezpiecznych - drogowego, kolejowego czy żeglugą śródlądową.

 

Towary niebezpieczne to m.in. materiały wybuchowe, substancje toksyczne, promieniotwórcze lub żrące.

 
Ustawa w szczególności określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego (ADR), koleją (RID) i żeglugą śródlądową (ADN) towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związane z tym przewozem w szczególności w zakresie nadzoru nad przewozem towarów niebezpiecznych i ich kontroli, nabywania uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych, szkolenia osób realizujących takie przewozy. Ustawa ponadto reguluje kwestie dotyczące kontroli spełniania wymagań przez ciśnieniowe urządzenia transportowe, obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych i wymagania w stosunku do osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych oraz regulacje dotyczące środków transportu używanych do przewozu towarów niebezpiecznych. W ustawie uregulowana została również kwestia kar pieniężnych za naruszenie określonych w niej obowiązków.
 
Z treścią ustawy można zapoznać się TUTAJ
 
Zmiany w egzaminie teoretycznym na prawo jazdy
Przepisy dotyczące egzaminu teoretycznego prawa jazdy zaczną obowiązywać od II 2012 roku. W czasie trwania egzaminu kandydatom będą wyświetlane klipy wideo z symulacjami zdarzeń drogowych. W czasie ich trwania...
Nowe testy na prawo jazdy od 19 stycznia 2013 r.
Zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy zmienią się dopiero w przyszłym roku – zdecydował Sejm. Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, która przesuwa o rok termin wejścia w życie...
Zobacz także podobne wiadomości