Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Podatek od środków transportowych.

Podstawa prawna: Ustaw z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2011 r., Nr 95, poz. 961). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1731).

Opodatkowaniu podlegają:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
  • przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, autobusy.

Podatek od środków transportowych obciąża:

  •     osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych;
  •     jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany;
  •    posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną   lub prawną, podmiotowi polskiemu.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy spoczywa na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Obowiązek podatkowy od środków transportu powstaje:

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP, natomiast w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty;
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest:

wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika;
wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje się zakład bądź jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu - dotyczy przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne.

Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani:

 W terminie do 15 lutego - składać deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy (formularz DT-1), a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, czyli od rejestracji, nabycia zarejestrowanego środka transportowego czy też ponownego dopuszczenia go do ruchu. Korygować deklaracje w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Wpłacać podatek od środków transportowych na rachunek budżetu właściwej gminy.
Podatek od środków transportowych można zapłacić w dwóch ratach - w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 

Stawki podatku od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa, w drodze uchwały, rada gminy. Stawki te nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów na dany rok.

W 2012 roku stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć

Od samochodu ciężarowego o DMC od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 779,68 zł
    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.300,71 zł
    powyżej 9 ton - 1.560,84 zł

Od samochodu ciężarowego o DMC równej lub wyższej nić 12 ton - 2.978,53 zł

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.820,96 zł

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

    do 36 ton - 2.302,20 zł
    powyżej 36 ton - 2.978,53 zł

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.560,84 zł

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

    do 36 ton włącznie - 1.820,96 zł
    powyżej 36 ton - 2.302,20 zł

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

    mniejszej niż 30 miejsc - 1.820,96 zł
    równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.302,20 zł