Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Jak zostać egzaminatorem?

Jesteś osobą odpowiedzialną, sprawiedliwą? Chciałbyś pracować jako egzaminator? Przeczytaj jakie warunki należy spełnić, żeby móc pracować w tym zawodzie.

Należy spełnić następujące warunki:

  • posiadać co najmniej wykształcenie wyższe,
  • posiadać, przez okres co najmniej 6 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii B oraz uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej 1 roku,
  • potwierdzić wymagany stan zdrowia i predyspozycje psychiczne odpowiednim orzeczeniem,
  • ukończyć kurs kwalifikacyjny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego,
  • uczestniczyć w 7 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzić co najmniej 3 takie egzaminy pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i uzyskać pozytywną opinię,
  • zdać egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
  • niekaralność wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
  • być wpisanym do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez wojewodę.

Szkolenie rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem.

 

nazwa przedmiotu liczba godzin zajęć
  teoretycznych praktycznych
Psychologia  20 -
Dydaktyka  20 -
Prawo o ruchu drogowym 30 -
Technika kierowania i obsługa pojazdu 20 -
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 16 -
Zadania egzaminatora 42 -
Praktyka egzaminatorska 4 10*

*) Uwzględniając szkolenie tylko w zakresie jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:

 

Końcowy wynik nauczania z przedmiotu określonego w ostatnim wierszu powyższej tabeli uważa się za pozytywny, jeżeli kandydat na egzaminatora uzyskał określoną w tabeli poniżej liczbę pozytywnych ocen:

Słuchacz kursu - prowadzący Liczba pozytywnych ocen
Egzamin teoretyczny 1
I część egzaminu praktycznego 1 w każdej kategorii objętej nauczaniem
II część egzaminu praktyczneg0 1 w każdej kategorii objętej nauczaniem

 

Kursy przeprowadzają WORD - y. Kurs trwa około 4 miesięcy i kosztuje ok. 2-3 tys. zł. Po zaliczonym egzaminie kandydat zostaje wpisany do ewidencji egzaminatorów. Od tej chwili posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych.