Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Licencje i zezwolenia

Rozporządzenia unijne wprowadzające zmiany na unijnym rynku transportowym:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51);

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U.UE.L.2009.300.72);

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U.UE.L.2009.300.88)

Wszyscy przewoźnicy, niezależnie od obszaru, na którym wykonują przewozy, będą musieli uzyskać jednakowe zezwolenie na wykonywanie przewozów drogowych, zgodnie z projektem ustawy z dnia 15.07.2011 licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego jest zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w rozumieniu rozporządzenia WE nr 1071/2009.  Dodatkowo przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy, oprócz zezwolenia będą zobowiązani uzyskać licencję wspólnotową. Licencje wspólnotowe oraz wypisy wydane przed 4 grudnia 2011 roku zachowują swą ważność na czas, na jaki zostały wydane.

 

 

Uprawnienia (dokumenty) wymagane od przewoźnika wykonującego transport drogowy

Szczegóły:

do 3 grudnia 2011 r.

od 4 grudnia 2011 r.

międzynarodowy transport drogowy

licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

licencja wspólnotowa

krajowy transport drogowy

licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego

zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 

Warunki, których spełnienie wymagane jest od przewoźnika
 

Oprócz samych uprawnień, zmienione są także warunki, których spełnienie już wkrótce będzie wymagane od przewoźnika.

 

Warunki, których spełnienie wymagane jest od przewoźnika

Wymagania w zakresie:

do 3 grudnia 2011 r.

od 4 grudnia 2011 r.

licencja na wykonywanie transportu drogowego

zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

kompetencji zawodowych

TAK

TAK

dobrej reputacji

TAK

TAK

sytuacji finansowej

TAK

TAK

kierowców

TAK

NIE

pojazdów

TAK

TAK

siedziby

NIE

TAK

bazy eksploatacyjnej

NIE

TAK