Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Licencja na taksówkę

Podstawa prawna:
1. Art. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz.1371
z późniejszymi zmianami).

 

2. § 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1630).
 

3. § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem
i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 150, poz. 1685).

 

4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960
z późniejszymi zmianami).


1. Wnioski składa się w Ewidencji Działalności Gospodarczej.


2. Licencji udziela się przedsiębiorcy wykonującemu transport drogowy taksówką, który ukończył 21 lat, posiada prawo jazdy kategorii B i jest zdrowy. Ukończył szkolenie (potwierdzone zdanym egzaminem) z zakresu transportu drogowego taksówką. Każdy, kto chce ubiegać się o licencję taksówkarza, musi wykazać się wiedzą z zakresu topografii swojej miejscowości i poznać prawne zagadnienia związane z tym zawodem

3. Opłata za udzielenie licencji wynosi w zależności od wnioskowanego okresu ważności: - 2 - 15 lat – 200,00 zł, - 15 - 30 lat – 250,00 zł, - 30 - 50 lat – 300,00 zł. Opłata za wymianę posiadanego uprawnienia na licencję, gdy nie ulegają zmianie dotychczasowe dane określone w tym uprawnieniu – 10% wyżej wymienionych opłat. Opłatę dokonuje się przy odbiorze licencji.

4. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek powinien zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
- odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;
- kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);
- określenie rodzaju i zakresu, a w krajowym transporcie drogowym taksówką - także obszaru;
- rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji;
- czas, na jaki licencja ma być udzielona.
Do wniosku o udzielenie licencji należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych od przedsiębiorcy:
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzone zdanym egzaminem (ewentualnie dokumenty potwierdzające pięcioletnią praktykę);
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;
- badania lekarskie i orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kie-rowcy;
- kopię krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu z wpisem "taksówka osobowa";

Licencja może zostać wycofana przez urząd, co określa ustawa. ART. 15 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.