Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Jak zapisać się na kurs i odebrać dokumenty po zdanym egzaminie?

Drodzy przyszli kursanci, od 19 stycznia 2013r. obowiązują nowe zasady zapisów na kursy prawa jazdy. Poniżej przygotowalismy poradnik jak krok po kroku zapisać sie na kurs. Czyli jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę – PKK. Dzięki niemu nie zostaniesz odesłany z ośrodka z kwitkiem, że np. nie dostarczyłeś do wydziału komunikacji orzeczenia lekarskiego lub zdjęcie ma złe wymiary...

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która: 

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek
   
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
   
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie,
   
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii,
   
 • uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (o ile jest ono wymagane),
   
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku, do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego) - w okresie obowiązywania tego zakazu.

 

Orzeczenie lekarskie

Należy udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców (kandydatów na kierowców), by uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie, prawo jazdy osobie tej nie może być wydane. Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, decyduje o tym lekarz w orzeczeniu lekarskim (np. osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdu, ale tylko w okularach).

 

Szkolenie

Krok pierwszy - orzeczenie lekarskie

Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza uprawnionego do badań kierowców po orzeczenie dopuszczające nas do kursu na daną kategorią prawa jazdy.

Krok drugi - fotograf

Potrzebujemy zdjęcie o wymiarach 35 mm na 45m, lewy półprofil, odsłoniete lewe ucho, w tym celu szukamy fotografa, będzie ono potrzebne przy składaniu dokumentów.

Krok trzeci - wniosek o wydanie prawa jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy jest kolejnym, niezbędnym dokumentem przy uzyskiwaniu profilu kandydata. Można go otrzymać i wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym w wydziale komunikacji.

 
Krok czwarty – obligatoryjny, w indywidualnych przypadkach

- Oświadczenie od rodziców /opiekunów prawnych/ dla osób które nie ukończyły 18 roku życia (*)

- Osoba zamieszkująca w innym mieście niż jest zameldowana może wyrobić PKK w dowolnym Urzędzie Miasta ale należy złożyć ośwadczenie o takim zamieszkaniu bez konieczności wysyłania dokumentów do Urzędu gdzie jest zameldowana (*)

- Upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK

  Osoba która chce aby ktoś złożył w jej imieniu dokumenty (brak czasu, inne miejsce zamieszkania) powinna wydać upoważnienie osobie, która składa za nią dokumenty tu jednak potrzebna jest opłata skarbowa 17 zł. (*)

Krok piąty

Udajemy się do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego -wydział komunkacji

Dokumenty możemy dostarczyć

-osobiście

-osoba upoważniona

-przesłać pocztą

-przesłać pocztą elektroniczną posiadając  "podpis bezpieczny"

 

Dokumenty jakie składamy to:

-  orzeczenie lekarskie

-  zdjecie

-  wniosek który wypełnimy w Urzędzie

 

    Ewentualnie indywidualne przypadki:

-  zgoda rodziców

-  upoważnienie do złożenia dokumentów

-  opłata skarbowa

 

Po dostarczeniu tych dokumentów otrzymujemy od ręki numer profilu kandydata na kierowcę- PKK ewentualny czas oczekiwania to 2 dni robocze.

Krok szósty

Posiadając numer profilu Kandydata na Kierowcę można zapisać sie na kurs w wybranej przez siebie szkole jazdy (ośrodku szkolenia kierowców).

W przypadku teorii ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

 1. 30 godzin dla kategorii A, A1, B, B1, T;
 2. 20 godzin dla kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E

Dla zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż:

 1. 15 godzin przy kategorii B+E,
 2. 20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T,
 3. 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E,
 4. 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1,
 5. 60 godzin przy kategorii D.

Ilość godzin przy poszczególnych kategoriach może ulec zmianie w przypadku szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii jednocześnie lub posiadania już odpowiedniej kategorii uprawnienia.
Na zakończenie szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego.

Ograniczone prawo jazdy

Prawo jazdy może zawierać dwa ograniczenia. Pierwsze - z powodu stanu zdrowia kierowcy. Drugie uwarunkowane jest możliwością prowadzenia określonego rodzaju pojazdu. Pierwsze ograniczenie określa lekarz w orzeczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (inaczej nie byłoby możliwe wydanie prawa jazdy), ale z określonym warunkiem, który musi być spełniony podczas kierowania. Kierowca słabo słyszący musi np. używać specjalnego aparatu, a niepełnosprawny - odpowiednio przystosowanego pojazdu. Sprawa z drugim ograniczeniem jest skomplikowana. Niektóre ośrodki proponują szkolenie na samochodach z automatyczną skrzynią biegów. W takim też aucie kursant ma prawo zdawać egzamin państwowy (ośrodek wypożycza auto wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego). Nie wszyscy jednak wiedzą, że kierowca otrzyma wówczas prawo jazdy z kodem ograniczającym możliwość prowadzenia pojazdów tylko do aut z automatyczną skrzynią biegów.

Egzamin państwowy

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się, z zaświadczeniem uzyskanym w Ośrodku Szkolenia Kierowców, do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodków jest w Polsce 49, a egzamin można zdawać w dowolnie wybranym). Tam opłaca się egzamin i uzgadnia termin jego zdawania.

Odbiór prawa jazdy

Prawo jazdy wydaje za opłatą (aktualnie - 100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł) starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nie.
Wyjątkiem jest powiat warszawski, w którym prawa jazdy wydawane są przez właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Urzędy Dzielnicowe, a konkretnie Wydziały lub Referaty Komunikacji Urzędów Dzielnicowych).

Wniosek o wydanie prawa jazdy powinien zawierać następujące załączniki:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia na prawo jazdy
 • fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, lewy półprofil, odsłonięte lewe ucho
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • dowód wniesienia wymaganych opłat za wydanie prawa jazdy

W przypadku braku któregoś z załączników  lub nieprawidłowo wypełnionego wniosku urząd wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wydanie prawa jazdy  nastąpi po uzupełnieniu braków.

Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, prawo jazdy wydaje na czas nie dłuższy niż 1 rok dowódca jednostki wojskowej. Po zakończeniu służby wojskowej, wydany przez dowódcę jednostki dokument podlega wymianie przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

 Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin oczekiwania na prawo jazdy wynosi do 30 dni od daty przekazania wniosku z wymaganymi załącznikami przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub od daty uzupełnienia wniosku przez klienta.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o wydaniu prawa jazdy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia