Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Egzamin wewnętrzny

Na zakończenie kursu prawa jazdy może być przeprowadzony egzamin wewnętrzny. Ma on sprawdzić czy kandydat może podejść do egzaminu państwowego.

Zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego:
 1. Egzamin wewnętrzny składa się z części:
  • teoretycznej - przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego lub w formie testów pisemnych;
  • praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.
 2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
   
 3. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
   
 4. Egzamin wewnętrzny przeprowadza instruktor wyznaczony przez kierownika ośrodka szkolenia. Jeżeli instruktor prowadzący nie przeprowadza egzaminu wewnętrznego jest on obowiązany uczestniczyć w tym egzaminie.

Zakres części teoretycznej egzaminu, ilość pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny egzaminu teoretycznego oraz czas jego przeprowadzenia jest zgodny z zasadami przeprowadzania egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

Informację o wyniku egzaminu teoretycznego, ilości popełnionych błędów, dacie przeprowadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora prowadzącego oraz osobę szkoloną, umieszcza się w formie pisemnej w dokumentacji uczestnika kursu lub szkolenia.

Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny, oraz czas trwania są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego, realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania egzaminacyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów.

W trakcie egzaminu praktycznego instruktor wypełnia kartę przebiegu egzaminu praktycznego i wyszczególnia
w niej popełnione przez osobę egzaminowaną błędy.

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.

W przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.

Kartę przebiegu egzaminu praktycznego podpisuje instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor prowadzący i osoba egzaminowana.

Kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego otrzymuje osoba egzaminowana.

Jako kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się kartę przebiegu egzaminu praktycznego stosowaną do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Podstawa prawna:
- Rozporzązdenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.