Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Co to jest ubezpieczenie Assistance?

 Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc techniczna i medyczna udzielana ubezpieczonym, tj. kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu, w związku z: wypadkiem drogowym, utratą (kradzieżą) pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zdarzeniem związanym z ruchem pojazdu mechanicznego, chorobą kierowcy lub pasażera. W tym miejscu pozwolę sobie na przedstawienie definicji ww. zdarzeń. Pozwoli to nam lepiej zrozumieć zakres ubezpieczenia i wyeliminuje wątpliwości. Przez wypadek drogowy należy rozumieć kolizję ubezpieczonego pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami, przedmiotami, wywrócenie się pojazdu, Przez awarię należy rozumieć każde wynikające z powodu wewnętrznego i przypadkowego zatrzymania funkcjonowania elementu mechanicznego, elektronicznego lub hydraulicznego, niezbędnego do używania pojazdu, Przez pojazd unieruchomiony należy rozumieć pojazd, który nie może się poruszać z powodu stanu, w jakim się znajduje lub który swoim stanem powoduje warunki ruchu nienormalne lub niebezpieczne, Poprzez zdarzenie związane z ruchem pojazdu mechanicznego rozumie się także wypadki zaistniałe podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadowywaniu lub wyładowywaniu, postoju i naprawie na trasie jazdy oraz wypadki powstałe na skutek upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu. Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia następujące typy pojazdów zarejestrowanych w RP: samochody osobowe, samochody ciężarowo-osobowe, samochody kempingi i mikrobusy (pojazd do 9 miejsc), samochody ciężarowe o ładowności do 1,5 tony, przyczepy kempingowe oraz przyczepy ciężarowe o ładowności do 750 kg. 2. Zakres świadczeń Zakres udzielanej ochrony można podzielić na: świadczenia dotyczące pojazdu, świadczenia dotyczące pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom. Towarzystwo ubezpieczeniowe może uzależnić realizację świadczeń w razie zaistnienia zdarzenia od odległości od miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu. W żadnym przypadku ograniczenie to nie dotyczy świadczeń dotyczących holowania pojazdu uszkodzonego w następstwie wypadku drogowego. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, zakres ubezpieczenia dla pojazdów wynajmowanych i używanych do zarobkowego przewozu osób lub towarów, może zostać ograniczony do holowania pojazdu w związku z jego uszkodzeniem wskutek kolizji lub wypadku drogowego. Świadczenia dotyczące pojazdu Zakład Ubezpieczeń organizuje i pokrywa koszty naprawy na miejscu zdarzenia lub organizuje i pokrywa koszty holowania do najbliższego zakładu naprawczego albo do miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu. Niestety zakłady ubezpieczeń stosują w tym przypadku limity kwotowe naprawy lub holowania. Ubezpieczyciel pokrywa również, w razie konieczności i za zgodą właściciela ubezpieczonego pojazdu, koszty legalnego złomowania. Pomoc kierowcy i pasażerom Ubezpieczyciel pokrywa koszty zakwaterowania lub transportu. Jeżeli w następstwie wypadku drogowego lub awarii mechanicznej ubezpieczony pojazd jest unieruchomiony przez co najmniej 1 dobę, towarzystwo ubezpieczeniowe: - pokrywa koszty zakwaterowania (noclegów) kierowcy i osób przewożonych. Zakład ubezpieczeń często określa maksymalny okres oraz koszt zakwaterowania jednej osoby, bądź organizuje i opłaca koszty przejazdu kierowcy i pasażerów do ich miejsc zamieszkania lub do miejsca przeznaczenia, jeżeli odległość pomiędzy tym ostatnim a miejscem zdarzenia nie przekracza odległości do miejsca zamieszkania. Punktem odniesienia jest miejsce zamieszkania posiadacza ubezpieczonego pojazdu. Transport medyczny Jeżeli kierowca lub pasażerowie doznają obrażeń cielesnych w wypadku lub wskutek innego zdarzenia (choroby) objętego ubezpieczeniem, ubezpieczyciel organizuje i opłaca przewiezienie poszkodowanych do jednego z najbliższych szpitali, jeżeli z medycznego punktu widzenia konieczne jest zapewnienie odpowiedniego środka transportu i przewiezienie osoby poszkodowanej z niezbędną opieką, środek taki towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia włącznie z ambulansem powietrznym. Ubezpieczyciel zapewnia taki transport do szpitala wyposażonego w urządzenia specjalistyczne (medyczne) albo bezpośredni transport, włącznie z przewożeniem ambulansem drogowym do i od lotniska, z niezbędną opieką medyczną nad ubezpieczonym, lotem rejsowym do odpowiedniego szpitala lub innego ośrodka leczniczego w pobliżu siedziby domowej poszkodowanego w Polsce, albo bezpośrednio do jego miejsca zamieszkania, jeżeli jego stan zdrowia zezwala na taki transport. O możliwości oraz sposobie transportu orzeka ekipa medyczna i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym. Odwiedziny w szpitalu Jeżeli ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż określony przez zakład ubezpieczeń, ubezpieczyciel pokrywa jednorazowo koszty przejazdu bliskiego krewnego (1 osoby) wskazanego przez poszkodowanego w celu wizyty w szpitalu oraz pokrywa koszty hotelu. Także i w tym przypadku towarzystwo określa maksymalny okres oraz koszt zakwaterowania jednej osoby. Z powyższych świadczeń może korzystać bliski krewny poszkodowanego, tj. ojciec, matka, dziecko, małżonek, brat, siostra. Transport w przypadku zgonu W przypadku zgonu ubezpieczonego w następstwie wypadku drogowego lub innego zdarzenia drogowego objętego ubezpieczeniem, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty przewiezienia zwłok do miejsca pochowania w Polsce. Pogrzeb bądź koszty pogrzebowe nie są objęte gwarancjami ubezpieczeniowymi. 3. Wyłączenia Niezależnie od ograniczeń określonych przez zakład ubezpieczeń, z gwarancji ubezpieczeniowych wyłączone są roszczenia wynikające z: działań wojennych, zamieszek lub rozruchów, umyślnego poranienia siebie lub z uczestniczenia ubezpieczonego w działaniu przestępczym, uczestnictwa pojazdu mechanicznego w wyścigach samochodowych lub treningach do takich imprez, spowodowane przez uczestniczenie ubezpieczonego w bójce, oprócz przypadku samoobrony, będące następstwem samobójstwa lub jego próby, dotyczące kolizji lub wypadków drogowych spowodowanych w czasie kierowania pojazdem przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających albo bez ważnego prawa jazdy oraz jeżeli kierowca oddalił się z miejsca wypadku bez uzasadnionej przyczyny, osób przewożonych za opłatą lub autostopowiczów. 4. Co zrobić w razie zdarzenia objętego ubezpieczeniem W razie potrzeby ubezpieczony powinien niezwłocznie telefonicznie zawiadomić ubezpieczyciela, najczęściej są to centra zgłaszania szkód działające całodobowo. Pamiętać należy, iż przed podjęciem jakichkolwiek działań ubezpieczony musi podać kilka informacji do centrum, m.in.: pełne nazwisko i adres swój i pasażerów, markę, rok i numer rejestracyjny samochodu, numer i okres ważności polisy „assistance”, dokładne miejsce zdarzenia i numer telefonu, pod jakim jest osiągalny, krótki opis problemu i rodzaj wymaganej pomocy. W razie niedopełnienia tych czynności, zakład ubezpieczeń może być zwolniony z pokrycia poniesionych przez ubezpieczonego wydatków, jeżeli uprzednio nie poinformowano centrum, chyba że powiadomienia nie dokonano z powodu siły wyższej albo szczególnych okoliczności. Wydatki poniesione bezpośrednio przez ubezpieczonego będą zwrócone tylko na podstawie przedłożonych oryginalnych rachunków. Jeżeli istnieje konieczność transportu medycznego, należy przestrzegać zasad określonych przez ubezpieczyciela. Dla umożliwienia podjęcia jak najszybciej działań, ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu musi podać: nazwę, adres i numer telefonu szpitala, w którym przebywa poszkodowany, nazwisko, adres i numer telefonu szpitalnego lekarza prowadzącego bądź lekarza domowego. W przypadku obrażeń ciała wymagających hospitalizacji, ubezpieczony lub działająca w jego imieniu osoba musi poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela w ciągu określonego w warunkach ubezpieczenia czasie. Brak takiego zgłoszenia upoważnia towarzystwo ubezpieczeniowe do ograniczenia kosztów, które nie zostałyby poniesione, gdyby termin wyżej wspomniany był respektowany przez ubezpieczonego. W razie powstania zdarzenia objętego ubezpieczeniem, poszkodowany powinien również zapobiegać w miarę możliwości zwiększaniu się szkody i ograniczyć konsekwencje zdarzenia. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej ubezpieczenia typu assistance będą zyskiwać u posiadaczy pojazdów mechanicznych jeszcze większe zainteresowanie. Czynnikami zwiększającymi to zainteresowanie będą między innymi: wzrost świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa, dynamiczny rozwój motoryzacji, zwiększająca się liczba uczestników ruchu drogowego oraz kolizji drogowych.