Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Co to jest ubezpieczenie NNW?

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczem pojazdu mechanicznego. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca pojazdu oraz jego pasażerowie. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w ramach sumy ubezpieczenia określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W porozumieniu z ubezpieczającym mogą mieć zastosowanie postanowienia szczególne, np. podwyższenie sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia: razie trwałego (100%) uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia, w razie częściowego uszczerbku na zdrowiu - taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił trwały uszczerbek, w razie śmierci ubezpieczonego - 50% sumy ubezpieczenia, zwrot udokumentowanych kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce, w kwocie nie przekraczającej 50% sumy ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte są wypadki powstałe zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne