Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Co to jest ubezpieczenie Zielona Karta?

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym. Umowę ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym zawiera się z posiadaczami pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw będących członkami systemu Zielonej Karty. Członkami tego systemu są: Austria, Belgia, Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Finlandia, Wielka Brytania, Grecja, Włochy, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Holandia, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Albania, Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Chorwacja, Izrael, Malta, Maroko, Macedonia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Tunezja, Turcja, Ukraina.