Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Jakie dokumenty potrzebuję żeby uzyskać profil kandydata na kierowcę?

1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań (tzn. oświadczenie o przebywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy) oraz o niewystępowaniu przesłanek o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 1-5 ustawy - chodzi o to, że prawo jazdy nie może być wydane osobie:

  • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  •  w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
  •  w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
  •  posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;
  • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte - w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia.

2. orzeczenie lekarskiego stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane dla danej kategorii;

3. wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;

4. pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;

5. kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiadamy