Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 140c.

 1. Krajowa Rada określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Do zadań Krajowej Rady w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy w szczególności:
  1. proponowanie kierunków polityki państwa;
  2. opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o propozycje przedstawiane przez właściwych ministrów i ocena ich realizacji;
  3. inicjowanie badań naukowych;
  4. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych;
  5. inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej;
  6. inicjowanie współpracy zagranicznej;
  7. współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi;
  8. inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej;
  9. analizowanie i ocena podejmowanych działań.