Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Egzamin teoretyczny

Każda osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Aby móc przystąpić do egzaminu praktycznego, osoba egzaminowana musi najpierw zdać egzamin teoretyczny.

Egzamin teoretyczny składa się z maksymalnie 18 pytań testowych z zakresu przepisów ruchu drogowego, zagadnień specjalistycznych i zasad udzielania pierwszej pomocy. Spośród trzech możliwości odpowiedzi (A,B,C) prawidłowe mogą być jedna, dwie lub trzy. Powinno wskazać się wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Pominięcie chociaż jednej dobrej lub wybranie nieprawidłowej odpowiedzi uznaje się za błąd. Dopuszczalną ilość błędów pokazuje tabela:
 

 

Poz. Kategoria prawa jazdy Zakres pytań w teście zasadniczym Zakres pytań w teście specjalistycznym Dopuszczalna liczba błędów w teście zasadniczym Dopuszczalna liczba błędów w teście specj. Łączna dopuszczalna liczba błędów Czas trwania egzaminu
1. B lub B1 1-18 --- 2 --- 2 25
2. A, A1 lub T 1-12 1-6 --- --- 2 25
3. C, C1, D lub D1 --- 1-18 --- 2 2 25


Testy jednej kategorii należy rozwiązać w ciągu 25 min. W przypadku zdawania na dwie kategorie czas egzaminu przedłużony jest o 10 min.

Wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez 6 miesięcy. W tym czasie można poprawiać egzamin praktyczny.

Aby poprawić nie zaliczony egzamin należy ponownie wnieść w ośrodku ruchu drogowego opłatę za egzamin.

Po trzykrotnym nie zaliczeniu egzaminu państwowego należy wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu dodatkowym. Szkolenie to polega na wykupieniu w ośrodku szkoleniowym minimum 10 godzin zajęć teoretycznych w zakresie jednej kategorii prawa jazdy w przypadku trzykrotnego nie zaliczenia testów.

Egzamin teoretyczny przeprowadza się w sali egzaminacyjnej w formie testu:

1) komputerowego - przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego wykorzystującego jednolite oprogramowanie wskazane

i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu;

2) pisemnego, w przypadku:

    a) ubiegania się przez osobę egzaminowaną o pozwolenie,

    b) awarii urządzenia egzaminacyjnego uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1,

    c) posiadania przez osobę egzaminowaną orzeczenia lekarskiego z adnotacją o    przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1;

3) ustnego - jeżeli:

    a) osoba egzaminowana nie włada żadnym z języków, które są dostępne w urządzeniu egzaminacyjnym, lub

    b) posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1 i 2.

Komputerowy system egzaminowania

W imieniu MTiGM wdrążono we wszystkich Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego komputerowy system egzaminowania kandydataów na kierowców. WORD-y zorganizowały sale komputerowe, zakupiły sprzęt i 1 lipca 2001 rozpoczęły egzaminowanie teoretyczne za pomocą nowego systemu.

Założeniem programu było pozostawienie dla egzaminowanego kandydata takiej samej swobody w rozwiązywaniu testu egzaminacyjnego, jak w przypadku rozwiązywania testu "papierowego". Można więc dowolnie przemieszczać się po pytaniach testu (do pytań następnych lub poprzednich), udzielać odpowiedzi na pytania oraz ewentualnie poprawiać je. Możliwe jest również zdawanie egzaminu na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy - wówczas na ekranie komputera wyświetlany jest więcej niż jeden test. Ograniczeniem jest jedynie dopuszczalny przepisami czas przeznaczony na rozwiązanie testu.

Istnieje tylko jedna różnica między testem egzaminacyjnym "papierowym" i komputerowym. W pierwszym przypadku testy były stałe, czyli ze stałym układem takich samych pytań w teście. W przypadku komputerowego egzaminowania pytania
do każdego testu są losowane przez system komputerowy.
To powoduje, że praktycznie każdy z wylosowanych testów jest niepowtarzalny (prawdopodobieństwo powtórzenia takiego samego testu wynosi jeden do kilku bilionów). Praktyka jednak wykazała, że zdawalność kandydatów z tego powodu nie pogorszy się. Analiza statystyczna przeprowadzona w WORD Bielsko-Biała wykazała, że testy "papierowe" rozwiązywało ok. 70% egzaminowanych, a komputerowe ok. 67%.
We wszystkich trzech pilotowych WORD-ach pierwsze osoby rozwiązywały test komputerowy po ok. 8 minutach i prawie zawsze z wynikiem pozytywnym. Egzaminowani kandydaci określali obsługę testu komputerowego jako "bardzo łatwą" lub "łatwą".

Po upływie dopuszczalnego czasu egzamin jest automatycznie przerywany przez system. Jeżeli kandydat zakończy i na pytania testu udzieli odpowiedzi w krótszym (niż określają przepisy) czasie, może egzamin zakończyć samodzielnie.W każdym z tych przypadków uzyskuje natychmiastowo wynik, na który egzaminator nie ma wpływu. Powoduje to maksymalną obiektywność egzaminu teoretycznego.

Aby obsługa systemu komputerowego była maksymalnie przystępna dla osoby egzaminowanej, do obsługi testu komputerowego przewidziano specjalnie zaprojektowaną klawiaturę o ograniczonej liczbie klawiszy.