Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 85.

  1. Tramwaj i trolejbus podlegają odrębnym badaniom technicznym.
  2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki, terminy i sposób przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostki wykonujące te badania, uwzględniając w szczególności:
    1. warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu;
    2. proces zużywania podstawowych części i elementów wyposażenia tych pojazdów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu;
    3. odpowiednie wyposażenie jednostek wykonujących te badania.