Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Jakie dokumenty są wymagane w przypadku kontroli w transporcie drogowym?

Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, przede wszystkim wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku, a ponadto: w transporcie drogowym osób: przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie zezwolenie i formularz jazdy lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy, przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie, przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - formularz jazdy, oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopię decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne, jeżeli została wydana; w transporcie drogowym rzeczy - dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, a także: odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym, dokumenty wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, wymagane przy przewozie żywych zwierząt, dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany; w międzynarodowym transporcie drogowym - świadectwo kierowcy, jeżeli jest wymagane. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli także zaświadczenie od przewoźnika drogowego (poświadczające zatrudnienie kierowcy oraz spełnianie wszystkich wymagań określonych ustawą o transporcie drogowym). Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, określonych wyżej, wypis zaświadczenia (według ustalonego wzoru), potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego przez zagranicznego przewoźnika kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany ponadto mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli dowód uiszczenia opłaty, jeżeli jest na zasadach wzajemności wymagana. Przedsiębiorca lub podmiot, dokonujący przewozów drogowych wykonywanych: w ramach powszechnych usług pocztowych, w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, przez podmioty niebędące przedsiębiorcami czy też w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej, wykonujący przewozy na potrzeby własne, odpowiedzialni są za wyposażenie kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca taksówki jest obowiązany mieć dodatkowo przy sobie i okazać na żądanie licencję. Zasady kontroli w zakresie przewozu drogowego. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy dokonują kontroli w zakresie przewozu drogowego na warunkach i w trybie określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego dokonują kontroli na warunkach i w trybie określonych w ustawie o transporcie drogowym, z uwzględnieniem przepisów o kontroli ruchu drogowego i odpowiedniego rozporządzenia. Funkcjonariusze Policji, organów celnych i Straży Granicznej oraz upoważnieni pracownicy zarządców dróg dokonują kontroli na warunkach i w sposób określonych w przepisach o kontroli ruchu drogowego, z uwzględnieniem przepisów nowego rozporządzenia. Upoważnieni pracownicy organu wydającego zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne dokonują kontroli dokumentów na warunkach i w trybie określonych w przepisach rozporządzenia.