Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Podpisana ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami


24 Lip. 2014

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

 

Kancelaria Prezydenta RP:

Informacja ws. ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

 

Podstawowa grupa proponowanych zmian odnosi się do zasad przeprowadzania egzaminu państwowego służącego sprawdzeniu kwalifikacji osób ubiegających się o przyznanie uprawnień do kierowania pojazdami. Ustawa ma na celu uregulowanie szeregu zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, a przede wszystkim wskazanie ministra właściwego do spraw transportu jako sprawującego merytoryczny nadzór nad jakością pytań egzaminacyjnych używanych podczas części teoretycznej egzaminu państwowego. Reguluje także kwestie dotyczące wymogów stawianych instruktorom i wykładowcom prowadzącym zajęcia teoretyczne podczas szkoleń kandydatów na kierowców. Przepisy analizowanej ustawy mają służyć swego rodzaju reformie dotychczasowych regulacji.

 

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych nowelą należą:

  • wprowadzenie obowiązku wyboru jednolitego dla wszystkich podmiotów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy systemu teleinformatycznego;
  • ustanowienie uprawnienia dla osoby posiadającej od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg - bez zdawania egzaminu;
  • zniesienie obowiązku odbycia przez kandydata na kierowcę części teoretycznej szkolenia, tj. możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego bez odbycia części teoretycznej szkolenia;
  • doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o kierujących pojazdami w zakresie możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego na niższe kategorie prawa jazdy przez osoby, które ukończyły kurs na prawo jazdy wyższej kategorii;
  • wprowadzenie udogodnienia dla osób posiadających jednocześnie uprawnienia instruktora i egzaminatora w taki sposób, aby wystarczające do spełnienia obowiązku było ukończenie tylko jednych warsztatów doskonalenia zawodowego
  • wprowadzenie przepisów ustanawiających obowiązek przekazania przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego 1,5% opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy do budżetu państwa;
  • rozszerzenie zakresu kwalifikacji jakimi wykazać się musi osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami na egzaminie państwowym o umiejętność energooszczędnego poruszania się pojazdem po drodze;
  • umożliwienie zdawania egzaminu dla kandydatów na kierowców przy wykorzystaniu samochodu, w którym odbywano szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców;

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 4-6, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;

     2) art. 1 pkt 12, pkt 16 lit. c oraz pkt 28 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

Bezpłatny dostęp do historii Twojego auta
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło bezpłatną e-usługę, która pozwoli przez internet sprawdzić informacje o samochodach oraz autokarach. Można już przed zakupem auta zweryfikować jego historię, a...
Jedź motocyklem bez prawka na kat. A!
Ustawa o kierujących pojazdami dopuści osoby posiadające prawo jazdy kat. B do jazdy na motocyklach o pojemności do 125 cm sześc. Inna zamiana zezwala m.in. na podejście do egzaminu bez wcześniejszego szkolenia z...
Zobacz także podobne wiadomości