Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Na jakich zasadach można wynająć samochód za granicą?

Porównując oferty przedsiębiorstw wynajmujących samochody konsumentom należy zwrócić uwagę na: dokładne dane kontaktowe do przedsiębiorcy, numer rejestru zezwolenia na działalność, opinie o danej firmie np. w Internecie, sposób podawania ceny, konsument powinien przed zawarciem umowy móc dokładnie określić koszty wynajmu, cena powinna uwzględniać dodatkowe opłaty np. ubezpieczenia, okres wynajmu i możliwość swobodnego go przedłużenia, określenie marki samochodu, modelu, wyposażenia, rocznika produkcji, ustalić miejsce i czas odbioru samochodu, możliwości otrzymania bezpłatnie samochodu zastępczego, jeśli wystąpią kłopoty, sposób ustalenia i naprawy oraz koszty usuwania ewentualnych szkód, jakiego rodzaju dokumentami auta powinniśmy dysponować w danym kraju, dodatkowe wymogi przedsiębiorcy, sposób zawarcia umowy np. rezerwacja przez Internet, okres obowiązywania i zasady promocji, kary umowne za niewłaściwe wykonanie umowy (np. nie dostarczenie auta na czas, braki w wyposażeniu) albo wcześniejsze rozwiązanie umowy. Warto zadać przedsiębiorcy dodatkowe pytania, jeśli mamy wątpliwości. Jeśli rezerwujemy samochód przez Internet to trzeba wydrukować kopie zamówienia oraz korespondencje z poczty elektronicznej. W przypadku rezerwacji telefonicznej zaleca się potwierdzenie ustaleń pisemnie. Jeśli zawieramy umowę przez Internet lub telefon konsument ma co najmniej 7 dni roboczych na odstąpienie od umowy. W trakcie rezerwacji samochodu należy poprosić o zdjęcie modelu, który będzie nam udostępniony. W ten sposób możemy wstępnie stwierdzić, czy dany samochód spełni nasze oczekiwania. Należy obowiązkowo żądać spisania umowy wynajmu samochodu. Jeden egzemplarz umowy powinien otrzymać konsument. A następnie powinniśmy starannie przeczytać umowę. Umowa, która musi obejmować wszystkie warunki wynajmu. Jeśli niespodziewanie przy odbiorze samochodu będą dokonywane ustalenia ustne trzeba je dopisać do umowy, wraz z datą nowych ustaleń i dodatkowym podpisem stron umowy. W umowie warto zapisać podział płatności np. zapłatę zaliczki i zasady jej ewentualnego zwrotu. W ten sposób konsument ma chociaż częściowy wpływ na spełnianie obowiązków przez obie strony na każdym etapie. Niekiedy przedsiębiorca, jako zabezpieczanie żąda podpisania dokumentów (np. czeku) in blanco. Należy unikać tego rodzaju sytuacji albo dopilnować, żeby dokument ten został nam zwrócony. Także w umowie fakt ten powinien być wyraźnie wskazany. W momencie odbioru samochodu konsument powinien obejrzeć samochód i zgłosić niezwłocznie wszelkie zastrzeżenia na piśmie do przedsiębiorcy, w szczególności widoczne uszkodzenia i ich charakter. Wymóg zatwierdzenia przez konsumenta stanu technicznego jest niewłaściwy, ponieważ na ogółu konsument nie jest w stanie tego określić i tym samym pozbawia się praw do odchodzenia roszczeń. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć sprawny samochód. Ponadto odbierając samochód trzeba pamiętać o dokumentach auta. Wtedy można sprawdzić np. kiedy był dokonywany ostatni przegląd okresowy samochodu. Jeśli podczas pozostawania samochodu w naszej dyspozycji będziemy mieli wypadek warto oddać samochód do warsztatu, aby oszacowano koszty szkód. W ten sposób zabezpieczamy się przed zawyżeniem wartości szkody przez przedsiębiorcę w stosunku do faktycznej usterki samochodu. Jednak naprawę samochodu należy pozostawić właścicielowi samochodu. W protokole zdania samochodu warto umieścić stwierdzenie, w jakim stanie samochód został zwrócony (bez uszkodzeń zewnętrznych, sprawny technicznie). Protokół odbioru i zdania samochodu powinien być opatrzony datą i podpisem obu stron, sporządzony w dwóch egzemplarzach, jeden dla konsumenta. UBEZPIECZENIE Wynajmując samochód za granicą konsument powinien sprawdzić, jakie są warunki ubezpieczenia, w szczególności jakiego rodzaju szkody obejmuje (szkody, kradzież) i uregulowania odnośnie poruszania się po innych krajach. Zdarza się, że zapisy umowy ubezpieczenia wyznaczają specjalne uwarunkowania dotyczące jazdy samochodem w krajach Unii Europejskiej i poza Europą. Czasami konsument musi wykupić dodatkowe ubezpieczenie do wyjazdów zagranicznych. W ogólnych warunkach ubezpieczenia powinna być także wskazana droga zgłaszania szkód, np. w ciągu 48 godzin. W razie problemów warto skupić się na polubownym rozwiązaniu sporu, ponieważ ubezpieczyciel jest znacznie bogatszym i "potężniejszym graczem rynkowym". Podobnie jak w Polsce, także w innych krajach są wyspecjalizowane organizacje do polubownego rozwiązywania sporów dotyczących ubezpieczeń.