Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 100b.

 1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych:
  1. imię i nazwisko;
  2. datę i miejsce urodzenia;
  3. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
  4. adres zamieszkania;
  5. rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;
  6. datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także datę ponownego uzyskania uprawnienia;
  7. datę ważności uprawnienia;
  8. numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
  9. ograniczenia dotyczące uprawnienia;
  10. nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;
  11. dotyczące:
   1. zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia,
   2. cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,
   3. utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia,
   4. zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;
  12. zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane.
 2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazują do ewidencji:
  1. wymienione w pkt 1-9 - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
  2. wymienione w pkt 10:
   1. w lit. a - odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, prokurator, sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po dokonaniu tych czynności,
   2. w lit. b - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po podjęciu decyzji o dokonaniu tych czynności,
   3. w lit. c - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń,
   4. w lit. d - sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia;
  3. wymienione w pkt 11 - podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
 3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgromadzone w ewidencji, podlegają usunięciu z tej ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informacje o zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.
 4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.