Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców (art. 100a-100e)

Art. 100a.

 1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją".
 2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej "uprawnieniami".
 3. W ewidencji gromadzi się także dane o osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
 4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

Art. 100b.

 1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych:
  1. imię i nazwisko;
  2. datę i miejsce urodzenia;
  3. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
  4. adres zamieszkania;
  5. rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;
  6. datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także datę ponownego uzyskania uprawnienia;
  7. datę ważności uprawnienia;
  8. numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
  9. ograniczenia dotyczące uprawnienia;
  10. nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;
  11. dotyczące:
   1. zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia,
   2. cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,
   3. utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia,
   4. zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;
  12. zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane.
 2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazują do ewidencji:
  1. wymienione w pkt 1-9 - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
  2. wymienione w pkt 10:
   1. w lit. a - odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, prokurator, sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po dokonaniu tych czynności,
   2. w lit. b - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po podjęciu decyzji o dokonaniu tych czynności,
   3. w lit. c - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń,
   4. w lit. d - sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia;
  3. wymienione w pkt 11 - podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
 3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgromadzone w ewidencji, podlegają usunięciu z tej ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informacje o zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.
 4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.

Art. 100c.

 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
  1. Policji;
   1. a) Inspekcji Transportu Drogowego;
  2. Żandarmerii Wojskowej;
  3. Straży Granicznej;
  4. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
   1. a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
  5. Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
  6. sądom;
  7. prokuraturze;
  8. starostom;
   1. a) strażom gminnym (miejskim);
  9. Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
  10. organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);
  11. wojskowym komendantom uzupełnień.
  12. podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494);
  13. ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu cyfrowego.
 2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą.
 3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może udostępnić, w formie zaświadczenia, dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.
 4. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu.
 5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  1. posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
  2. posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
  3. jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Art. 100d.

 1. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:
  1. dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1 i 2 - nieodpłatnie;
  2. dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 3 - odpłatnie.
 2. (uchylony).

Art. 100e.

 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, transportu oraz finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
  1. sposób prowadzenia ewidencji;
  2. warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji;
  3. rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1-3;
  4. wysokość opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.
 2. W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności:
  1. organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja;
  2. nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do ewidencji oraz sposób ich przekazywania;
  3. zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom;
  4. zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych.