Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Rozdział 3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (art. 116-121)

Art. 116.

 1. Zarząd województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa.
 2. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
 3. Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem.

Art. 117.

 1. Do zadań ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
 2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.

Art. 118.

 1. Działalnością ośrodka kieruje dyrektor.
 2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.
 3. Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora.

Art. 119.

 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
 2. Przychodami ośrodka są:
  1. wpływy z opłat za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
  2. wpływy za wykonanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  3. wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.
 3. Rozchodami ośrodka są wydatki na:
  1. bieżące utrzymanie ośrodka;
  2. prowadzenie egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii i pozwolenia do kierowania tramwajem;
  3. inwestycje związane z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;
  4. poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację przepisów o ruchu drogowym i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek może przeznaczyć pozostałe wolne środki, niewykorzystane na wydatki, o których mowa w pkt 1-3.
 4. (uchylony).
 5. Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.
 6. Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.
 7. Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.

Art. 120.

 1. Zarząd województwa nadaje ośrodkowi statut.
 2. Statut ośrodka określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia oddziałów terenowych.

Art. 121.

 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
  1. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, spraw instytucji finansowych oraz spraw finansów publicznych - szczegółowe warunki gospodarki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów, o których mowa w art. 119 ust. 7;
  2. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy - warunki wynagradzania egzaminatorów.