Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 121.

  1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
    1. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, spraw instytucji finansowych oraz spraw finansów publicznych - szczegółowe warunki gospodarki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów, o których mowa w art. 119 ust. 7;
    2. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy - warunki wynagradzania egzaminatorów.