Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Dział IV. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (art. 87-128)

Rozdział 1. (uchylony) (art. 87-100)

Art. 87.

(uchylony)

Art. 88.

(uchylony)

Art. 89.

(uchylony).

Art. 90.

(uchylony)

Art. 91.

(uchylony)

Art. 92.

(uchylony)

Art. 93.

(uchylony)

Art. 94.

(uchylony)

Art. 95.

(uchylony)

Art. 95a.

(uchylony)

Art. 96.

(uchylony)

Art. 97.

(uchylony)

Art. 98.

(uchylony)

Art. 99.

(uchylony)

Art. 99a.

(uchylony)

Art. 100.

(uchylony)

Rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców (art. 100a-100e)

Art. 100a.

 1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją".
 2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej "uprawnieniami".
 3. W ewidencji gromadzi się także dane o osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
 4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

Art. 100b.

 1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych:
  1. imię i nazwisko;
  2. datę i miejsce urodzenia;
  3. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
  4. adres zamieszkania;
  5. rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;
  6. datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także datę ponownego uzyskania uprawnienia;
  7. datę ważności uprawnienia;
  8. numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
  9. ograniczenia dotyczące uprawnienia;
  10. nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;
  11. dotyczące:
   1. zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia,
   2. cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,
   3. utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia,
   4. zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;
  12. zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane.
 2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazują do ewidencji:
  1. wymienione w pkt 1-9 - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
  2. wymienione w pkt 10:
   1. w lit. a - odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, prokurator, sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po dokonaniu tych czynności,
   2. w lit. b - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po podjęciu decyzji o dokonaniu tych czynności,
   3. w lit. c - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń,
   4. w lit. d - sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia;
  3. wymienione w pkt 11 - podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
 3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgromadzone w ewidencji, podlegają usunięciu z tej ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informacje o zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.
 4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.

Art. 100c.

 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
  1. Policji;
   1. a) Inspekcji Transportu Drogowego;
  2. Żandarmerii Wojskowej;
  3. Straży Granicznej;
  4. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
   1. a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
  5. Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
  6. sądom;
  7. prokuraturze;
  8. starostom;
   1. a) strażom gminnym (miejskim);
  9. Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
  10. organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);
  11. wojskowym komendantom uzupełnień.
  12. podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494);
  13. ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu cyfrowego.
 2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą.
 3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może udostępnić, w formie zaświadczenia, dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.
 4. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu.
 5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  1. posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
  2. posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
  3. jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Art. 100d.

 1. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:
  1. dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1 i 2 - nieodpłatnie;
  2. dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 3 - odpłatnie.
 2. (uchylony).

Art. 100e.

 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, transportu oraz finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
  1. sposób prowadzenia ewidencji;
  2. warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji;
  3. rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1-3;
  4. wysokość opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.
 2. W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności:
  1. organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja;
  2. nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do ewidencji oraz sposób ich przekazywania;
  3. zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom;
  4. zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych.

Rozdział 2.Szkolenie i egzaminowanie (art. 101-115)

Art. 101.

(uchylony)

Art. 102.

(uchylony)

Art. 103.

(uchylony)

Art. 103a.

(uchylony).

Art. 104.

(uchylony)

Art. 105.

(uchylony)

Art. 106.

(uchylony)

Art. 107.

(uchylony)

Art. 108.

(uchylony)

Art. 109.

(uchylony)

Art. 110.

(uchylony)

Art. 110a.

(uchylony)

Art. 111.

(uchylony)

Art. 112.

(uchylony)

Art. 113.

(uchylony)

Art. 114.

 1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:
  1. osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty:
  2. na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1;
 2. (uchylony)
 3. (uchylony)
 4. (uchylony)

Art. 115.

(uchylony)

Rozdział 2a. (uchylony) (art.115a-115e)

Art. 115a.

(uchylony).

Art. 115b.

(uchylony).

Art. 115c.

(uchylony).

Art. 115d.

(uchylony).

Art. 115e.

(uchylony).

Rozdział 3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (art. 116-121)

Art. 116.

 1. Zarząd województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa.
 2. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
 3. Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem.

Art. 117.

 1. Do zadań ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
 2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.

Art. 118.

 1. Działalnością ośrodka kieruje dyrektor.
 2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.
 3. Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora.

Art. 119.

 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
 2. Przychodami ośrodka są:
  1. wpływy z opłat za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
  2. wpływy za wykonanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  3. wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.
 3. Rozchodami ośrodka są wydatki na:
  1. bieżące utrzymanie ośrodka;
  2. prowadzenie egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii i pozwolenia do kierowania tramwajem;
  3. inwestycje związane z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;
  4. poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację przepisów o ruchu drogowym i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek może przeznaczyć pozostałe wolne środki, niewykorzystane na wydatki, o których mowa w pkt 1-3.
 4. (uchylony).
 5. Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.
 6. Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.
 7. Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.

Art. 120.

 1. Zarząd województwa nadaje ośrodkowi statut.
 2. Statut ośrodka określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia oddziałów terenowych.

Art. 121.

 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
  1. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, spraw instytucji finansowych oraz spraw finansów publicznych - szczegółowe warunki gospodarki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów, o których mowa w art. 119 ust. 7;
  2. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy - warunki wynagradzania egzaminatorów.

Rozdział 4. (uchylony) (art. 122-128)

Art. 122.

(uchylony)

Art. 123.

(uchylony)

Art. 124.

(uchylony)

Art. 124a.

(uchylony)

Art. 124b.

(uchylony)

Art. 125.

(uchylony)

Art. 126.

(uchylony)

Art. 127.

(uchylony)

Art. 128.

(uchylony)