Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 100e.

 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, transportu oraz finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
  1. sposób prowadzenia ewidencji;
  2. warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji;
  3. rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1-3;
  4. wysokość opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.
 2. W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności:
  1. organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja;
  2. nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do ewidencji oraz sposób ich przekazywania;
  3. zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom;
  4. zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych.