Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 119.

 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
 2. Przychodami ośrodka są:
  1. wpływy z opłat za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
  2. wpływy za wykonanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  3. wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.
 3. Rozchodami ośrodka są wydatki na:
  1. bieżące utrzymanie ośrodka;
  2. prowadzenie egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii i pozwolenia do kierowania tramwajem;
  3. inwestycje związane z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;
  4. poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację przepisów o ruchu drogowym i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek może przeznaczyć pozostałe wolne środki, niewykorzystane na wydatki, o których mowa w pkt 1-3.
 4. (uchylony).
 5. Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.
 6. Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.
 7. Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.