Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 129e.

  1. Kontrola ruchu drogowego wykonywana przez strażników gminnych (miejskich), strażników leśnych, funkcjonariuszy Straży Parku oraz pracowników zarządu dróg odbywa się na podstawie upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydanego przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.
  2. Art. 129 ust 3. stosuje się odpowiednio do kontroli ruchu drogowego wykonywanej przez osoby, o których mowa w ust.1.