Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Jak zostać instruktorem?


31 Paź. 2012

Wiele osób, które posiadają już prawo jazdy, chciałoby uczyć innych. Muszą one zdawać sobie z tego, że nie jest to tylko nauka przepisów, metod prowadzenia samochodu, ale przede wszystkim nauka odpowiedzialności. Przyszły kierowca bardzo często, silnie przeżywa zajęcia i późniejszy egzamin. Instruktor musi umieć zapanować nad nerwami, nie tylko kursanta …

Osoba, która chce zostać instruktorem nauki jazdy, musi:


• posiadać wykształcenie średnie,
• posiadać, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
• potwierdzić wymagany stan zdrowia i predyspozycje psychiczne odpowiednim orzeczeniem,
• ukończyć kurs kwalifikacyjny w jednostce upoważnionej przez wojewodę,
• zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę,
• niekaralność wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie     przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
• być wpisanym do ewidencji instruktorów.

Na początku szkolenia odbywa się egzamin kwalifikacyjny ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem. Na zajęciach kursowych kandydaci na instruktorów uczą się metodyki nauczania, psychologii,  techniki kierowania i obsługi pojazdu, prawa o ruchu drogowym, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasad prowadzenia ośrodka szkoleń i odbywają praktykę instruktorską.
 

Kwalifikacje instruktorów nauki jazdy
W polskim systemie klasyfikacji zawodów i specjalności dostosowanym do standardu ISCO-88 instruktor nauki jazdy znajduje się pod pozycją 3310103 w grupie Technicy i inny średni personel (3), Nauczyciele Praktycznej Nauki Zawodu i Instruktorzy (33). Instruktor nauki jazdy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wiadomości, umiejętności i postawy warunkujące wykonanie zadań zawodowych), na które składają się:


poziom wykształcenia ogólnego,
• wiedza zawodowa,
• umiejętności zawodowe,
• kwalifikacje psychofizyczne,
• etyka zawodowa,

a także kwalifikacje pracownicze tj. umiejętności rozwiązywania zadań, które czekają na niego na stanowisku pracy.

Starosta wydaje osobie spełniającej wyżej wymienione warunki legitymację instruktora, po uiszczeniu opłaty za wydanie dokumentu. Starosta, wpisując osobę do ewidencji instruktorów, nadaje jej numer uprawnień oraz zawiadamia jednostkę wskazaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

Trzeba pamiętać, że nie wystarczy być perfekcyjnie przeszkolonym instruktorem, trzeba być do tego dobrym nauczycielem i wzorem do naśladowania. Spokój, opanowanie i odpowiednie podejście do kursanta, to tylko wierzchołek cech, które powinien posiadać (oprócz wiedzy), dobry instruktor.

 

Zielony listek powraca
Młodzi kierowcy od nowego roku będą poruszali się po drogach, autami z symbolem zielonego listka klonu na przednich i tylnych szybach. Przepisy ustawy o kierujących pojazdami, które wejdą w życie 13 stycznia...
Etykiety i oznaczenia opon.
Od 1 listopada 2012 na terenie całej Unii Europejskiej wchodzą nowe przepisy dotyczące oznaczenia o efektywności paliwowej, poziomie hałasu toczenia oraz przyczepności na mokrej nawierzchni. Informacje te pojawią...
Zobacz także podobne wiadomości