Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Licencja przewozowa


31 Paź. 2012

Przedsiębiorca, który chciałby przewozić towary lub osoby zarówno w Polsce, jak za granicą musi posiadać odpowiednią licencję przewozową. Jeśli transport ma być wykonywany na terytorium Rosji czy Ukrainy, konieczne jest dodatkowo zezwolenie zagraniczne.

Licencja przewozowa

Przedsiębiorca przewozowy świadczących usługi transportowe zarówno na terytorium kraju, jak i poza granicami kraju musi spełnić podobne wymogi. Jeśli zamierza rozpocząć działalność przewozową lub wykonywał jedynie tzw. niezarobkowe przewozy na potrzeby własne, to musi uzyskać licencję na międzynarodowy transport drogowy. Wniosek w tej sprawie składa się do Ministerstwa Transportu. Trzeba jednak wcześniej spełnić następujące warunki:

  • osoby zarządzające firmą spełniają wymóg dobrej reputacji, tzn. że nie zostały skazane za określone rodzaje przestępstw oraz nie wydano w stosunku do tych osób prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
  • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się odpowiednim certyfikatem kompetencji zawodowych;
  • przedsiębiorca posiada sytuację finansową potwierdzoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego i 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy,
  •  zatrudniani kierowcy posiadają odpowiednie kwalifikacje, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku,
  • przedsiębiorca starający się o licencje na transport międzynarodowy musi posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

Polscy przewoźnicy mogą na terenie prawie wszystkich państw Unii Europejskiej wykonywać przewozy bez tzn. zezwoleń zagranicznych (pewne ograniczenia istnieją np. w Czechach lub w Finlandii). Wystarczy tylko licencja przewozowa.

Zezwolenia zagraniczne

Zezwolenia zagraniczne są wymagane nadal np. na przewozy do Rosji, na Białoruś i Ukrainę. Zezwolenia te wydaje Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (www.botm.gov.pl) i tam tez można poznać wyczerpującą listę zezwoleń zagranicznych wraz z listą państw, gdzie dokumenty te obowiązują. W roku 2006 będą dostępne w ramach limitów ilościowych następujące rodzaje zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych:

  •  zezwolenie dwustronne (loco) – uprawnia do wykonania przewozu (1 jazdy tam i jednej z powrotem) pomiędzy Polską a krajem wydającym zezwolenie,
  • zezwolenie tranzytowe – uprawnia do wykonania przewozu (1 jazdy tam i jednej z powrotem) przez terytorium danego kraju,
  •  zezwolenie ogólne – daje prawo do wykonania albo przewozu dwustronnego albo tranzytowego,
  •  zezwolenie kr-3 – daje prawo do docelowego wywozu lub wwozu ładunku z/do kraju innego niż kraj rejestracji pojazdu.
Zielony listek powraca
Młodzi kierowcy od nowego roku będą poruszali się po drogach, autami z symbolem zielonego listka klonu na przednich i tylnych szybach. Przepisy ustawy o kierujących pojazdami, które wejdą w życie 13 stycznia...
Etykiety i oznaczenia opon.
Od 1 listopada 2012 na terenie całej Unii Europejskiej wchodzą nowe przepisy dotyczące oznaczenia o efektywności paliwowej, poziomie hałasu toczenia oraz przyczepności na mokrej nawierzchni. Informacje te pojawią...
Zobacz także podobne wiadomości