Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 80b.

 1. W ewidencji gromadzi się:
 2. dane o pojeździe:
  1. markę, typ, model, wariant i wersję,
  2. rodzaj,
  3. numer rejestracyjny,
  4. numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia),
  5. rok produkcji,
  6. datę pierwszej rejestracji,
  7. termin badania technicznego,
  8. zastrzeżenia, o których mowa w art. 75 ust. 1,
  9. informację o dodatkowym badaniu technicznym, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4, przeprowadzonym po naprawie wynikającej ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupie 3 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej;
 3. serię i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego oraz datę ich wydania;
 4. serię i numer karty pojazdu, jeżeli została wydana;
 5. nazwę organu, który dokonał rejestracji pojazdu;
 6. dane o właścicielu pojazdu oraz o posiadaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5:
  1. imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
  2. adres zamieszkania (siedziby),
  3. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
  4. numer identyfikacyjny REGON;
 7. informacje o:
  1. nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (podwozia) lub numeru silnika,
  2. kradzieży pojazdu oraz jego odnalezieniu,
  3. utracie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego i tablic tymczasowych oraz karty pojazdu, a także ich odnalezieniu,
  4. zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,
  5. (uchylona);
 8. informacje o zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, określające:
  1. imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (siedziby),
  2. nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę,
  3. nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy,
  4. datę zawarcia umowy,
  5. okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
  6. datę rozwiązania umowy.
  1. a. W ewidencji gromadzi się także dane i informacje wymagane do dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz informacje o wydawanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu:
   1. dane o pojeździe podlegającym rejestracji:
    1. przeznaczenie,
    2. pojemność i moc silnika,
    3. dopuszczalna masa całkowita,
    4. dopuszczalna ładowność,
    5. liczba osi,
    6. największy dopuszczalny nacisk osi,
    7. dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy,
    8. liczba miejsc,
    9. data pierwszej rejestracji za granicą,
    10. poprzedni numer rejestracyjny i nazwa organu, który dokonał rejestracji;
    11. podrodzaj,
    12. rodzaje paliwa,
    13. średnie zużycie paliwa,
    14. maksymalna masa całkowita,
    15. masa własna,
    16. wartości uśrednione emisji CO2 dla każdego wymienionego w lit. l rodzaju paliwa,
    17. rodzaj zawieszenia,
    18. wyposażenie i rodzaj urządzenia radarowego bliskiego zasięgu,
    19. nazwę producenta,
    20. rozstaw osi,
    21. rozstaw kół (wartość maksymalna, średnia i minimalna);
   2. informacje o:
    1. dowodzie rejestracyjnym - seria, numer oraz data wydania wtórnika,
    2. pozwoleniu czasowym - data ważności, data przedłużenia ważności, cel wydania, seria, numer oraz data wydania wtórnika,
    3. karcie pojazdu - seria, numer oraz data wydania wtórnika,
    4. nalepce kontrolnej - data wydania wtórnika,
    5. znakach legalizacyjnych - seria, numer oraz data wydania wtórnika,
    6. nalepce na tablice tymczasowe - data wydania wtórnika,
    7. wyrejestrowaniu pojazdu - data i przyczyna wyrejestrowania,
    8. zbyciu pojazdu - dane nowego właściciela pojazdu,
    9. czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i jego ponownym dopuszczeniu do ruchu po tym wycofaniu,
    10. wydanym zaświadczeniu o demontażu pojazdu, o którym mowa w art. 79 ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub zaświadczeniu o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 79 ust. 2 bądź w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 tej ustawy - data wydania i dane przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu;
   3. inne dane i informacje stanowiące treść adnotacji urzędowych zamieszczanych w dokumentach pojazdu zgodnie z ustawą oraz z odrębnymi przepisami;
   4. identyfikator osoby dokonującej w bazie danych zamieszczenia lub zmiany danych i informacji.
  1. b. Informacje, o których mowa:
   1. w ust. 1a pkt 1 lit. m i p - gromadzi się wyłącznie dla samochodów osobowych rejestrowanych po raz pierwszy;
   2. w ust. 1a pkt 1 lit. q- gromadzi się wyłącznie dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 t, rejestrowanych po raz pierwszy;
   3. w ust. 1a pkt 1 lit. r - gromadzi się dla pojazdów samochodowych rejestrowanych po raz pierwszy
   4. w ust. 1a pkt 1 lit. t i lit. u - gromadzi się wyłącznie dla samochodów osobowych rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, których nie rejestrowano wcześniej poza terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub które zostały zarejestrowane po raz pierwszy poza terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w okresie krótszym niż trzy miesiące przed rejestracją na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 9. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, przekazuje do ewidencji:
  1. wymienione w ust. 1 pkt 1-5 - organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po zarejestrowaniu pojazdu, oraz - w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. h i lit. j - także stacja kontroli pojazdów, która wykonała badanie techniczne pojazdu, niezwłocznie po jego wykonaniu;
  2. wymienione w ust. 1 pkt 6:
   1. w lit. a - organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po dokonaniu zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym,
   2. w lit. b - właściwa jednostka organizacyjna Policji, niezwłocznie po wystąpieniu tych zdarzeń,
   3. w lit. c - organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po dokonaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń,
   4. w lit. d - właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej albo stacja kontroli pojazdów, niezwłocznie po dokonaniu tych czynności;
  3. wymienione w ust. 1 pkt 7 - ośrodek informacji określony przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.), niezwłocznie po ich zaewidencjonowaniu;
  4. wymienione w ust. 1a - organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po ich uzyskaniu.
 10. Z ewidencji nie usuwa się danych lub informacji o:
  1. właścicielu lub posiadaczu pojazdu - w przypadku ich zmiany;
  2. pojeździe, który został wyrejestrowany.
 11. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285).