Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 131.

 • Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie wykonywania kontroli drogowej oraz sprawnego jej przebiegu określi, w drodze rozporządzenia:
  1. organizację, szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego,
  2. wymagany sposób zachowania się kontrolowanego uczestnika ruchu,
  3. szczegółowe warunki wykonywania kontroli ruchu drogowego przez osoby, o których mowa w art. 129e,
  4. szczegółowe warunki udzielania upoważnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz wzór upoważnienia.
 • Minister Obrony Narodowej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie wykonywania kontroli drogowej oraz sprawne wykonywanie czynności w tym zakresie, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:
  1. organizację, warunki i sposób wykonywania czynności, o których mowa w art. 129 ust. 4;
  2. warunki i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w sprawach, o których mowa w art. 130 ust. 1.