Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 137.

  1. Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy:
    1. prokurator - w toku postępowania przygotowawczego, a sąd - po przekazaniu sprawy do sądu;
    2. w sprawie o wykroczenie - sąd właściwy do rozpoznania sprawy.
  2. O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę.
  3. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.