Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 140h.

 1. Wojewódzka Rada koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Do zadań Wojewódzkiej Rady w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:
  1. opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  3. zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  4. inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  5. inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej;
  6. współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi;
  7. inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej;
  8. analizowanie i ocena podejmowanych działań.