Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 1.

1. Ustawa określa:

1.      zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;

2.      zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie

3.      wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;

4.      zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

1.      koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;

2.      wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

3. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75aa–75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.