Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Czy kierowcy po przekroczeniu limitu punktów muszą poddać się badaniom psychologicznym?

Tak. Obowiązujące przepisy przewidują w niektórych sytuacjach obowiązek poddania się przez kierowcę badaniu psychologicznemu, które przeprowadzane jest w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Tak jest m.in. w przypadku kierującego pojazdem silnikowym w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów karnych - art. 124 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.). Koszt przeprowadzenia badania ponosi kierowca. Maksymalne stawki za takie badanie to aktualnie 120 zł, a w trybie odwoławczym 180 zł. Decyzję o skierowaniu na badania psychologiczne wydaje Komendant Powiatowy (Miejski, Rejonowy) Policji w terminie 30 dni od przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów. Kierowca ma obowiązek stawić się na badania w ciągu 30 dni od otrzymania skierowania. Niestawienie się może skutkować cofnięciem prawa jazdy. Badanie psychologiczne obejmuje ocenę cech osobowości kierowcy, jego sprawności intelektualnej oraz psychofizycznej i stanowi podstawę do wydania orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Badany otrzymuje oryginał takiego orzeczenia i ma obowiązek przekazać je właściwemu staroście. Psycholog, który przeprowadził badania, sam zawiadamia starostę o każdym przypadku, w którym stwierdził u badanego istnienie przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Kierowca, który nie zgadza się z orzeczeniem może złożyć pisemne odwołanie do podmiotu odwoławczego, którym jest uprawniony psycholog, prowadzący badania w zakresie psychologii transportu przez okres co najmniej pięciu lat. Informację o tym, kto jest podmiotem odwoławczym można uzyskać u psychologa przeprowadzającego badanie. Odwołanie należy wnieść za jego pośrednictwem w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia. Orzeczenie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.