Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Jak zostać egzaminatorem?


31 Paź. 2012

Jesteś osobą odpowiedzialną, sprawiedliwą? Chciałbyś pracować jako egzaminator? Przeczytaj jakie warunki należy spełnić, żeby móc pracować w tym zawodzie.

Należy spełnić następujące warunki:

  • posiadać co najmniej wykształcenie wyższe,
  • posiadać, przez okres co najmniej 6 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii B oraz uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej 1 roku,
  • potwierdzić wymagany stan zdrowia i predyspozycje psychiczne odpowiednim orzeczeniem,
  • ukończyć kurs kwalifikacyjny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego,
  • uczestniczyć w 7 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzić co najmniej 3 takie egzaminy pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i uzyskać pozytywną opinię,
  • zdać egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
  • niekaralność wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
  • być wpisanym do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez wojewodę.

Szkolenie rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem.

 

nazwa przedmiotu liczba godzin zajęć
  teoretycznych praktycznych
Psychologia  20 -
Dydaktyka  20 -
Prawo o ruchu drogowym 30 -
Technika kierowania i obsługa pojazdu 20 -
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 16 -
Zadania egzaminatora 42 -
Praktyka egzaminatorska 4 10*

*) Uwzględniając szkolenie tylko w zakresie jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:

 

Końcowy wynik nauczania z przedmiotu określonego w ostatnim wierszu powyższej tabeli uważa się za pozytywny, jeżeli kandydat na egzaminatora uzyskał określoną w tabeli poniżej liczbę pozytywnych ocen:

Słuchacz kursu - prowadzący Liczba pozytywnych ocen
Egzamin teoretyczny 1
I część egzaminu praktycznego 1 w każdej kategorii objętej nauczaniem
II część egzaminu praktyczneg0 1 w każdej kategorii objętej nauczaniem

 

Kursy przeprowadzają WORD - y. Kurs trwa około 4 miesięcy i kosztuje ok. 2-3 tys. zł. Po zaliczonym egzaminie kandydat zostaje wpisany do ewidencji egzaminatorów. Od tej chwili posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych.
 


 

Zielony listek powraca
Młodzi kierowcy od nowego roku będą poruszali się po drogach, autami z symbolem zielonego listka klonu na przednich i tylnych szybach. Przepisy ustawy o kierujących pojazdami, które wejdą w życie 13 stycznia...
Etykiety i oznaczenia opon.
Od 1 listopada 2012 na terenie całej Unii Europejskiej wchodzą nowe przepisy dotyczące oznaczenia o efektywności paliwowej, poziomie hałasu toczenia oraz przyczepności na mokrej nawierzchni. Informacje te pojawią...
Zobacz także podobne wiadomości