Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 129b.

 1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).
 2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu ruchu drogowego wobec:
 3. kierującego pojazdem:
  1. niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym;
  2. naruszającego przepisy ruchu drogowego,w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie;
 4. uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
  1. zatrzymaniu lub postoju pojazdów;
  2. ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt;
  3. ruchu pieszych;
 5. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:
  1. zatrzymania pojazdu lub jadącego, z wyłączeniem pojazdów kierowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b;
  2. sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem;
  3. używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;
  4. legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
  5. wydawania poleceń:
   1. osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu,
   2. kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobnego zachowania.
 6. Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeń, o których mowa w ust. 3 pkt 3, w miejscu i czasie uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub rejonowym Policji.