Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Karta kierowcy


25 Paź. 2012

Karta kierowcy musi być stosowana przez kierowców pojazdów używanych do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (łącznie z przyczepą lub naczepą) i kierowców pojazdów do przewozu osób (co najmniej 9 osób z kierowcą).

 

Funkcje karty kierowcy:
➔ identyfikuje kierowcę po włożeniu karty do tachografu cyfrowego;
➔ w pamięci karty zostają zapisane dane o zdarzeniach z średnio 28 dni prowadzenia przez kierowce pojazdu samochodowego z tachografem cyfrowym.

Podmiotem Wydającym Karty, jest przez 7 lat od  wejścia ustawy (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych) w życie, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW).

Wszelkie informacje dotyczące wydawania kart m.in. wniosek, przykłady wypełnienia, nr konta, adres wysyłki dokumentów znajdują się na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
Karty kierowców wydawane są na okres 5 lat – karta kierowcy (ale nie dłuższy niż okres ważności prawa jazdy).
Wysokość opłaty za kartę kierowcy do tachografu cyfrowego wynosi 150,00 PLN netto (183,00 PLN brutto).

 

 

 

 

 

 

Wniosek o wydanie karty kierowcy

Do wniosku o wydanie karty kierowcy dołącza się:
➔ kopia prawa jazdy;
➔ fotografia kierowcy;
➔ dowód wniesienia opłaty za kartę.

Kierowca może wnioskować o wydanie, wznowienie, wymianę Karty kierowcy tylko w tym Państwie Członkowskim, w którym posiada swoje miejsce normalnego zamieszkania tzn. przebywa przez co najmniej 185 dni w roku ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe.
W przypadku wydania nowej karty na miejsce starej, nowa karta zawiera ten sam numer, ale indeks jest zwiększony o jeden.
Władze wydające kartę prowadzą rejestr kart skradzionych, zagubionych i uszkodzonych.
Kierowca może posiadać tylko jedną ważną kartę kierowcy. Kierowca uprawniony jest do posługiwania się jedynie jego własną imienną kartą kierowcy. Kierowca nie będzie posługiwać się kartą uszkodzoną lub kartą, której okres ważności upłynął.

W przypadku gdy karta jest zniszczona, działa wadliwie, została zgubiona lub skradziona, władze powinny wydać kartę zastępczą w ciągu pięciu dni roboczych, od dnia otrzymania szczegółowego wniosku o jej wydanie.W przypadku gdy kierowca pragnie odnowić swoją kartę, zgłasza się do właściwych władz w Państwie Członkowskim, w którym posiada miejsce normalnego zamieszkania, nie później niż na 15 dni roboczych przed upływem okresu ważności karty.

Karta kierowcy nie może, w okresie swojej  ważności, zostać cofnięta ani zawieszona z jakichkolwiek powodów, chyba że zostanie uznana przez właściwe władze Państwa Członkowskiego za sfałszowaną lub gdy kierowca korzysta z karty, której nie jest posiadaczem, lub gdy zatrzymana karta została wydana na podstawie fałszywych oświadczeń  bądź sfałszowanych dokumentów.

W razie uszkodzenia lub wadliwego działania urządzenia pracodawca zobowiązany jest do jego naprawy u uprawnionego instalatora lub w warsztacie, natychmiast, gdy tylko okoliczności na to pozwolą. Jeżeli sprowadzenie pojazdu do siedziby przedsiębiorstwa nie jest możliwe w ciągu tygodnia, licząc od dnia uszkodzenia lub wykrycia wadliwego działania, wówczas naprawy dokonuje się w drodze. 

W przypadku gdy karta kierowcy zostanie zniszczona lub działa wadliwie, kierowca zwraca ją do właściwych władz Państwa Członkowskiego, w którym posiada miejsce normalnego zamieszkania. Kradzież karty podlega formalnemu zawiadomieniu właściwych władz państwa, w którym dokonano kradzieży.  

Kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy w maksymalnym okresie 15 dni kalendarzowych lub w okresie dłuższym, jeśli konieczne jest odstawienie pojazdu do jego bazy, pod warunkiem, że może on udowodnić niemożność przedstawienia lub użycia karty podczas tego okresu.  

Gdy karta kierowcy ulegnie uszkodzeniu, jest niesprawna lub nie jest w posiadaniu kierowcy, kierowca:
➔ na początku trasy drukuje dane prowadzonego przez siebie pojazdu i wpisuje na tym wydruku: dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy), wraz z podpisem, okresy innej pracy, dyspozycyjności i odpoczynku
➔ na końcu trasy drukuje on informacje odnoszące się do okresów zarejestrowanych przez urządzenie rejestrujące, zapisuje wszystkie okresy innej pracy, dyspozycyjności i odpoczynku od chwili sporządzenia wydruku na początku trasy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf.

Jeśli kierowca prowadzi pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, ma obowiązek okazać na żądanie służb kontrolnych:

➔ kartę kierowcy której jest posiadaczem;
➔ wszelkie zapisy odręczne, wydruki sporządzone w ciągu bieżącego tygodnia i poprzednich 28 dni;
➔wykresówki z bieżącego dnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 28 dni.

Nie wyjmuje się wykresówki lub karty kierowcy z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać tachografu cyfrowego, to okresy innej pracy, oczekiwania, przerwy i odpoczynku wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu trybu ręcznego/manualnego wprowadzania danych.

Pracodawca oraz kierowcy zapewnią poprawne działanie i  odpowiednie stosowanie, z jednej strony, urządzeń rejestrujących, a z drugiej strony, karty kierowcy, w przypadku, gdy kierowca zobowiązany jest prowadzić pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące, zgodnie z załącznikiem IB.

www.kartakierowcy.pl

Zielony listek powraca
Młodzi kierowcy od nowego roku będą poruszali się po drogach, autami z symbolem zielonego listka klonu na przednich i tylnych szybach. Przepisy ustawy o kierujących pojazdami, które wejdą w życie 13 stycznia...
Etykiety i oznaczenia opon.
Od 1 listopada 2012 na terenie całej Unii Europejskiej wchodzą nowe przepisy dotyczące oznaczenia o efektywności paliwowej, poziomie hałasu toczenia oraz przyczepności na mokrej nawierzchni. Informacje te pojawią...
Zobacz także podobne wiadomości