Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Jak założyć szkołę jazdy?


31 Paź. 2012

Przedsiębiorca, zanim otworzy szkołę jazdy, musi spełnić kilka warunków. Jego siedziba lub miejsce zamieszkania musi znajdować się na terenie Polski. W przypadku gdy szkoła jazdy jest np. rozszerzeniem dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej, to firma jego nie może być w stanie likwidacji lub upadłości. Osoba prowadząca taką działalność nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom. Dotyczy to zarówno osoby fizycznej osobiście prowadzącej działalność gospodarczą, jak i członków organów osoby prawnej.

 

Musi on też zagwarantować przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami:

Warunki lokalowe

Przedsiębiorca, aby prowadzić szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami, musi posiadać odpowiednie warunki lokalowe. Lokal biurowy przeznaczony do obsługi osób i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem szkolenia kierowców musi być oznaczony nazwą i adresem ośrodka.

Przedsiębiorca musi dysponować co najmniej jedną salą o powierzchni nie mniejszej niż 25 m2, wyposażoną w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu. Jeżeli w sali prowadzone jest szkolenie jednocześnie dla więcej niż 20 osób, to powierzchnię tej sali zwiększa się o 1 m2 dla każdej szkolonej osoby powyżej 20.

Sala ta musi być oświetlona, ogrzewana i przewietrzana, a także odizolowana od innych pomieszczeń. W jej pobliżu musi znajdować się toaleta.

Wyposażenie dydaktyczne

W ramach wyposażenia dydaktycznego przedsiębiorca organizujący kursy prawa jazdy musi posiadać tablicę do pisania oraz makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze. Musi on również dysponować tablicami poglądowymi z zakresu szkolenia, programami komputerowymi lub filmami wideo prezentującymi:

  •     zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym,
  •     zasady kierowania pojazdem,
  •   podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.


Przedstawione w nich informacje muszą odpowiadać obowiązującemu stanowi prawnemu.

W celu skorzystania z programów komputerowych, trzeba postarać się o odpowiednią liczbę komputerów. Niezbędny będzie również telewizor i odtwarzacz wideo.

Kursantom trzeba zapewnić dostęp do aktualnych tekstów aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego i warunków używania pojazdów.

Plac manewrowy

Niezbędnym do prowadzenia szkoleń jest utwardzony plac manewrowy (o nawierzchni asfaltowej, betonowej lub kostkowej). Musi być on wyłączony z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy i umożliwiać wykonanie każdego z zadań przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu). Powierzchnia tego placu zależy od kategorii prawa jazdy, w zakresie którego prowadzone są szkolenia. Jeżeli szkoła jazdy szkoli w zakresie prawa jazdy kategorii A, Al, B, Bl, to powierzchnia placu musi wynosić co najmniej 120 m2. Przy pozostałych kategoriach (m.in. C, C1, D, D1, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E) - co najmniej 180 m2. Szkolenie w zakresie pozostałych kategorii wymaga posiadania na wyposażeniu pachołków i tyczek o łącznej wysokości co najmniej 2 m.

Jeżeli z placu manewrowego korzysta w trakcie szkolenia jednocześnie więcej niż jeden pojazd, to powierzchnię w przypadku kursu naprawo jazdy kategorii A, A1, B, B1 zwiększa się o co najmniej 50 m2 dla każdego dodatkowego pojazdu, w przypadku pozostałych kategorii o co najmniej 100 m2.

Pojazd

Do prowadzenia szkoły jazdy potrzebny jest co najmniej jeden pojazd w zakresie każdej z kategorii prawa jazdy, w której odbywać się będą szkolenia, i określonej w zaświadczeniu o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Samochód ten musi być dopuszczony do ruchu i przystosowany do nauki jazdy. Musi on też spełniać wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Pojazd ten oznacza się odpowiednio umieszczoną tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą "L".

Auta wykorzystywane do prowadzenia szkolenia powinny być oznaczone również nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców umieszczonymi na zewnątrz pojazdu na jego prawej i lewej stronie (z wyjątkiem m.in. motocykli i przyczep). Litery i cyfry występujące w napisie powinny mieć wysokość co najmniej 6 cm.

Instruktor

Przedsiębiorca, o którym mowa, musi zatrudniać co najmniej jednego instruktora lub sam być instruktorem. Zadaniem instruktora jest szkolenie osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym.

Może być nim osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie. Musi posiadać, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem (prawo jazdy odpowiedniej kategorii). Brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem musi byś stwierdzone odpowiednio orzeczeniem lekarskim i psychologicznym.

Instruktor musi mieć ukończony kurs kwalifikacyjny, zdany egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę oraz posiadać wpis do ewidencji instruktorów.

Kursantów nie może szkolić osoba, która została ukarana wyrokiem lub orzeczeniem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Częścią kursu jest szkolenie z pierwszej pomocy. Osoba, która może prowadzić szkolenie w zakresie udzielania pomocy przed lekarskiej, musi spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

  •     wykonywać zawód lekarza lub pielęgniarki,
  •     posiadać kwalifikacje instruktora Polskiego Czerwonego Krzyża,
  •     posiadać kwalifikacje ratownika medycznego.

Wpis do rejestru

Przedsiębiorca, dopiero gdy spełni powyższe wymagania, może ubiegać się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. W tym celu musi złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.
Jeżeli działalność będzie prowadzona na obszarze różnych powiatów, to przedsiębiorca musi uzyskać wspomniany wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek. Obowiązujący wzór tego wniosku został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (...) - Dz. U. nr 205, poz. 2097.

Podstawa prawna:

    art. 55, 103 i 105 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.),
    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. nr 217, poz. 1834 ze zm.).

 

Zielony listek powraca
Młodzi kierowcy od nowego roku będą poruszali się po drogach, autami z symbolem zielonego listka klonu na przednich i tylnych szybach. Przepisy ustawy o kierujących pojazdami, które wejdą w życie 13 stycznia...
Etykiety i oznaczenia opon.
Od 1 listopada 2012 na terenie całej Unii Europejskiej wchodzą nowe przepisy dotyczące oznaczenia o efektywności paliwowej, poziomie hałasu toczenia oraz przyczepności na mokrej nawierzchni. Informacje te pojawią...
Zobacz także podobne wiadomości