Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 140d.

 1. W skład Krajowej Rady wchodzą:
  1. Przewodniczący - minister właściwy do spraw transportu;
  2. zastępcy Przewodniczącego:
   1. sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw wewnętrznych,
   2. sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw transportu;
   3. sekretarz Krajowej Rady wskazany przez ministra właściwego do spraw transportu;
  3. członkowie Krajowej Rady wskazani przez: Prezesa Rady Ministrów spośród wojewodów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych, gospodarki, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oświaty i wychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.